Postzegel-visie

Dat er iets moet gebeuren met de zuidelijke binnenstad is voor alle voor- en tegenstanders die zich de afgelopen decennia met de plannen hebben bemoeid duidelijk. Maar als grootschalige blauwdrukplannen niet werken, wat dan wel?  Door het realiseren van grondgebonden woningen zoals in het coalitieakkoord staat? Eigenlijk is dat al weer een eerste aanzet tot een blauwdrukplan op postzegelformaat met een vooraf vastgestelde functie en je kunt je afvragen of de toevoeging van dat reeds ruim aanwezige programma de impuls geeft die het gebied nodig heeft. Daarbij vraagt deze koers weer marktverkenningen, planvorming, financiering, risicodragende partijen, en voor je het weet zijn we weer een raadsperiode verder.....

Is er dan geen andere en snellere manier om deze stadswijk, die al decennia wacht op verbeteringen, tot leven te kussen? Samen met andere partners hebben we al verschillende initiatieven bedacht en tot leven gebracht. Nu is het tijd om deze ook te kaderen en door te zetten als een zichtbare strategie.

Nieuwe bril.

Terwijl niet alleen in Arnhem maar ook elders in Nederland de stedelijke transformaties volledig zijn vastgelopen, transformeren verspreid over stad en land complete vlaktes voor een weekend tot mini-steden...ofwel festivals. Bij deze tijdelijke steden is niet de hardware (de gebouwen) maar de orgware (het programma) en de software (het publiek) leidend. En als je in enkele weken een desolate vlakte kunt ombouwen tot dé plek van Nederland dan lijkt het slim om eens met een festival-bril te kijken naar gebiedsontwikkeling. Zo zijn er heel wat parallellen te trekken tussen festivals en de manier waarop wij geloven dat stedenbouw en planning weer een toekomst hebben en een werkbaar instrument worden om steden vorm te geven, te begeleiden naar een toekomst.

Bottom up meets Top down

Een festival is een gezonde mix van bottom-up en topdown waarbij iedereen met hetzelfde doel voor ogen participeert. Diverse partijen die, in wisselende samenstelling en steeds opnieuw en steeds beter op elkaar ingespeeld raken met een duidelijk doel voor ogen. Die horizon is tegelijkertijd vast omlijnd en vaag. Er word een doelgroep beoogd en aan de hand van verschillende acts geprobeerd die doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Het is een stapsgewijs en flexibel gebeuren waarbij het ene jaar weer aanleiding en energie geeft voor het volgende zonder daar een exacte kopie van te zijn. Sterker nog, het is bijna gebruikelijk dat in de loop der jaren op basis van de opgedane ervaring van het initiële pad wordt afgeweken. De verschillende podia geven zowel organisatoren als bezoekers de kans bepaalde concepten uit te proberen en te testen wat aanslaat. Een festival zet een plek op de kaart, trekt spontaan mensen, geeft een positief gevoel.

Stedelijk Laboratorium

Dit kan ook de manier zijn om de transformatie van stadsdelen vorm te geven. Een stedenbouwkundige visie die zowel de (burger)kracht , flexibiliteit en dynamiek van bottom-up als de lange termijn top-down belangen van de stad honoreert. Een werkwijze waarbij stapsgewijs en met een beperkte horizon gewerkt wordt. Op die manier kan flexibel en met een kleiner en gespreid risico worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. Of die nu financieel, demografisch, politiek of energetisch zijn. Ook is het een vorm van stedenbouw waarbij het experiment niet geschuwd, maar omarmt wordt omdat het te dienste staat van een bepaald doel, zowel voor de stad als voor de bewoner, de gebruiker. En hierbij gaat het niet alleen om het resultaat maar ook om de weg er naar toe. Waarom zouden sloop, leegstand of braakligging enkel problematisch, onaantrekkelijk en inactief zijn? Met enige creativiteit kan van slopen een spektakel gemaakt worden, een blinde muur een drive-in bioscoop, een braakliggend terrein een stadslandbouwproject, een leegstaand pand een tijdelijk hotel, en met tijdelijke bebouwing kan worden geëxperimenteerd met nieuwe functies voor het gebied. Plekken die succesvol zijn kunnen vervolgens een meer permanente status krijgen en zo beklijven in het stedelijk weefsel.

Op deze wijze bekeken zijn er legio kansen tot stedelijke dynamiek, zeker in een stad als Arnhem waar het wemelt van de creatieve geesten die initiatieven ontplooien waarvan de stad aantrekkelijker wordt. Politiek en bestuur moeten deze beweging omarmen en faciliteren. De gereedschapskist van de ruimtelijke planning en de stedelijke ontwikkeling moet opnieuw worden ingericht zodat complexe procedures en regelgeving ruimtelijke innovatie niet langer in de weg staat.

W.A.F.

Wij geloven in de toekomst van de zuidelijke binnenstad, of dat nu Rijnboog mag heten of niet. En daarom opteren wij voor het WederAfbouwFestival, kortweg W.A.F. waarbij de stad een proeftuin wordt van partijen die creativiteit en organiserend vermogen combineren en die langs informele lijnen ruimtes weten te (re)activeren en daarmee de leefbaarheid en de kwaliteit van de stad een onbetaalbare impuls geven. Rijnboog is dood, leve Rijnboog!

Showroom 2.0 op de groene golven

Naar verwachting zal Showroom Arnhem binnen afzienbare tijd haar huidige plek onder Parkeergarage Rozet aan de Langstraat moeten verlaten. In opdracht van architectuurcentrum CASA, de huidige beheerder van Showroom Arnhem, heeft het Departement Tijdelijke Ordening in samenwerking met Hoogte Twee Architecten en landschapsarchitect Buro Harro de mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe locatie op de Blauwe golven aan de Oude Kraan. Hiermee kan Showroom haar traditie van placemaker voor Arnhem voortzetten.

Coberco - De Melkfabriek

Friesland Campina heeft bekend gemaakt dat zij voor de herontwikkeling van het Cobercoterrein heeft gekozen voor het door het team van BPD ontwikkelde plan “De Melkfabriek”. Het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) is één van de lokale partners in dit team.
In het stedenbouwkundige plan van Studioninedots zijn de oude fabriekshallen de identiteitsdragers én het multifunctionele hart van een stedelijke wijk met prachtige openbare stadspleinen. BPD wil zo snel mogelijk beginnen met de invulling van de oude fabriek en DTO zal daarbij als kwartiermaker optreden. Volgens het Circulair Cityplot-concept zal de wijk zich vervolgens organisch gaan ontwikkelen tot een dynamisch, duurzaam en autoluw stadsdeel.

Team:
BPD ontwikkeling, Studioninedots, BOEi, StudioSpacious, DELVA, DTO, Willemsen Makelaars

De Nieuwe Herberg

DTO mocht in opdracht van CASA een quickscan uitvoeren naar huisvestingsconcepten en vestigingsplaatsen voor eenpersoons huishoudens in Arnhem. Het huidige woonaanbod zou hierin onvoldoende voorzien en stelt corporaties en gemeente voor een probleem. De recente zoektocht naar huisvesting voor statushouders is hierin natuurlijk een belangrijke trigger.

DTO Routekaart Arnhem

De Nederlandse binnensteden zijn in de loop der geschiedenis uitgehold van multifunctionele en levendige centra en ontmoetingsplekken tot monofunctionele koopgoten, werkmilieus en leisure-omgevingen. Nu twee van deze drie hoofdfuncties onder druk staan, is de urgentie groot om nieuw programma te (her)introduceren en verbindingen te maken met functies die naar de randen van de steden zijn verbannen. DTO heeft nagedacht over een strategie en methodiek om de binnensteden te verlevendigen, deels gebaseerd op het gedachtengoed van Jane Jacobs. Tijdens de sessie “We Arnhem, You Jane” van architectuurcentrum CASA heeft DTO deze strategie gepresenteerd.

Het gedachtengoed van Jane Jacobs -een dynamische lokale economie en ‘new ideas need old buildings’ – is DTO haast op het lijf geschreven, en we zijn ook zeker voorstander van een vorm van stadsplanning op langere termijn maar besloten deze avond toch af te zien van een concreet plan of een vage visie en op zoek te gaan naar een ander antwoord.

Bartokpark wint Gulden Feniks

De NRP Gulden Feniks prijzen voor 2015 zijn op woensdag 3 juni op de PROVADA uit handen van juryvoorzitter Karin Laglas uitgereikt aan de vier winnaars. De prijzen gingen dit jaar naar Bartókpark in Arnhem (Gebiedstransformatie), De Hallen Amsterdam (Transformatie), het Mauritshuis in Den Haag (Renovatie) en de Barbaraschool in Amsterdam (Low Budget, High Impact).

GEBIEDSTRANSFORMATIE

De categorie Gebiedstransformatie telde dit jaar 16 inzendingen. Hieruit werden naast winnaar Bartókpark (Arnhem) de projecten De Ceuvel (Amsterdam) en Struyckenwijk (Breda) genomineerd. Over deze projecten zegt de jury:
“BARTÓKPARK kreeg door de komst van het feestaardvarken de allure die het verdient. Directeur Alex van Hooff van Burgers Zoo speelde een cruciale rol bij de realisatie van Bartókpark. Het budget voor een feestje van de jubilerende dierentuin spendeerde hij aan een beeld van Florentijn Hofman dat meer betekenis geeft aan de stad. (…) Het Arnhemse park symboliseert de kracht van het doen. Hier kregen particulieren iets voor elkaar waar professionals niet uitkomen. Grote complimenten voor Buro Harro en het Departement van Tijdelijke Ordening (D.T.O.) voor hun initiatief.”

 

dto bartokpark fase2 project

 

DTO-College!

Een leergang waarbij top-down en bottom-up samenkomen in middle-up-down. Geef vorm aan een nieuwe realiteit!

Bij middle-up-down gebiedsontwikkeling worden passie, energie en lokale betrokkenheid gebundeld in co-creatieve plannen voor de stad. Zo komen plekken als Coehoorn Centraal, Havenkwartier en Honigcomplex tot stand. Niet vooraf ingevuld volgens een blauwdruk maar organisch gegroeid met creatief ondernemerschap en gedeeld belang als vruchtbare pokon. 

Daarbij is er een spilfunctie weggelegd voor professionals die niet zozeer zijn te duiden als top-down of bottom-up. Zij nemen zelf positie in “het midden” en werken vanuit lokale betrokkenheid en lange termijnbelang. Deze professionals hebben goede ingangen bij overheden en financiers, maar zijn ook onderdeel van een hecht lokaal netwerk met bewoners, ondernemers en creatieve denkers. Vanuit deze positie krijgen ze veel voor elkaar; de beweging ontstaat vanuit het midden.

Hollands Hoop

Slopen ja, maar wie betaalt?

Al jaren wordt er in heel wat steden gezocht naar mogelijkheden om de leegstand van de vele vierkante meters kantooroppervlak terug te dringen. Met schraal resultaat. Zo nu en dan is er een bescheiden succesje wanneer een kantoorkolos is getransformeerd tot hotel of studentenhuisvesting. Op een uitzondering na zijn deze transformaties vaak te danken aan flinke financiële injecties van rijk, provincie en/of gemeente.

van Leegte Ruimte maken

Er broeit weer iets in Arnhem. Enerzijds zijn er positieve berichten dat er ruim 65.000m2 leegstand is opgevuld, anderzijds zijn de mensen van Studio Halfvol in volle voorbereiding van het festival Ruimtekoers (van 14 maart tot 11 april) waarin leegstand in Arnhem centraal komt te staan. Deze blog gaat in op gewijzigde positie die de stad Arnhem heeft ingenomen ten overstaan van leegstand, maar ook de weg die het nog kan afleggen om de potentie ten volle te benutten.

De toekomst van de binnenstad

Wat is de toekomst van de binnenstad? Het is een discussie die al geruime tijd gevoerd wordt. Als je de Arnhemse ondernemers, recent in de Gelderlander, mag geloven is het verlagen van parkeergeld of bij voorbeeld een doorsteek voor de Korenmarkt een oplossing, of op zijn minst een begin. Wij betwijfelen of dit structurele een oplossing zal zijn voor de leegstand in de binnenstad.

Buiten Boekerij in Kweekland

Sinds vrijdag 12 september staat in Kweekland een Buiten Boekerij. Deze kleine ruilbibliotheek is een uniek exemplaar van een openbare boekenkast waar iedereen boeken uit kan lenen én boeken in kan zetten voor anderen.

C reativ ITY

Vrijdag 13 juni organiseerde de Provincie Gelderland de Holland Business Promotion, het Nederlands-Duits netwerkevent van het Consulaat-Generaal in Düsseldorf. Steve Swiggers gaf er een lezing over stedelijke ontwikkeling als inleiding op het Coehoorn Centraal verhaal gepresenteerd door Paul de Bruijn. Het Coehoorn project werd in één van de drie workshops voorgesteld als voorbeeld van creatief ondernemen als stimulans voor de lokale economie.

Wiki solar house Hoogte80

Soms komen zaken mooi samen. Zoals het kassa-paviljoen op het hoogte80 festival dit jaar. Op het eerste gezicht niet zo heel bijzonder, wel leuk en niet conventioneel, maar dat zijn wel meer zaken op het hoogte80 festival, zo niet alle. En toch is het best een bijzonder ding.

Rijnboog is dood, leve Rijnboog!

Met het aantreden van de nieuwe coalitie in Arnhem is er een definitief einde gekomen aan de ambitieuze plannen voor de zuidelijke binnenstad, ofwel Rijnboog. Het afblazen van deze grootstedelijke gebiedstransformatie vertelt zeker op stedelijk niveau het verhaal van stadsontwikkeling in een Arnhems politiek mijnenveld, maar is vanuit een breder perspectief bezien ook exemplarisch voor het failliet van de blauwdrukplannen en de idee van de totale maakbaarheid van onze leefomgeving. Maar hoe nu verder?

Dag van de Stadslandbouw Arnhem

Stadslandbouw is hot en ook in Arnhem zijn steeds meer mensen actief om in en rond de stad voedsel te verbouwen. In het weekend van 17 en 18 mei coördineert het DTO-Transitieteam daarom de Dag van de Stadslandbouw in Arnhem. Op zaterdag wordt voor de tweede keer de Arnhemse Landdag georganiseerd met veel inspirerende verhalen, ontmoetingen en pitches. Op zondag vinden er overal in de stad activiteiten plaats, waarbij lokale initiatieven zich presenteren. Bezoekers kunnen zo kennis maken met de verschillende aspecten van stadslandbouw. Zo presenteren buurtiniti­atieven zich, zijn er bijzondere activiteiten op de verschillende stadsboerderijen en zijn op meerdere plekken lekkere lokale hapjes te proeven. Op de kaart staan alle initiatieven aangegeven die activiteiten organiseren op 18 mei. Op de kaart (printbare bijlage in PDF onderaan) staan tijdstippen, adressen en een korte omschrijving van de activiteiten. Kijk wel even goed naar de tijdstippen om te voorkomen dat je voor een gesloten poort staat. Met de kaart en de beschrij­ving in de hand kun je een leuke route door de stad uitstippelen. Dus trek erop uit en veel plezier tijdens de Dag van de Stadslandbouw!

Pleidooi voor Vrije Creatieve Ruimte

Op 8 april j.l. ging CASA, het Arnhemse centrum voor architectuur en stedenbouw, op zoek naar de band tussen de stad Arnhem en Artez. Is er ergens een soort Arthem? En zo niet hoe zou dit er wel kunnen komen en hoe zou het er dan uitzien? Peter Groot en Steve Swiggers  van DTO leverden een bijdrage als respectievelijk onderzoeker en ontwerper. Vanuit een quick-research* is dit een pleidooi voor de installatie van Vrije Creatieve Ruimten als stedenbouwkundig concept. Dit in navolging van de Special Economic Zones die aan de wieg staan van vele Aziatische steden of dichter bij huis maar verder in de tijd, de ontwikkeling van de Hanzesteden.

Wordt Nederland zo Anders?

Het lijkt wel of er niets meer kan en lukt in de ruimtelijke sector. Alsof alles stil staat. Nederlandwordtanders ziet een tegenbeweging, die gekenmerkt wordt door optimisme, innovatie en ontwerpkracht. Innovatieve ruimtelijke professionals krijgen voorbeeld stellende projecten van de grond. Zij tonen een nieuwe manier van werken in een fundamenteel veranderde context. Nederlandwordtanders brengt deze beweging en haar ontwerpkracht voor het voetlicht.

Stadslandbouwkaart online

Stadslandbouw en regionaal voedsel hebben een hoop positieve effecten. Stadslandbouw levert een bijdrage aan de sociale cohesie, welzijn en leefbaarheid in buurten of woongemeenschappen. Daarnaast hebben de groene stukjes land tussen de bebouwing, waar groente en fruit geteeld wordt, een positief effect op het stedelijk klimaat. Ook kunnen aanbieders van lokaal geproduceerd voedsel er een (gedeeltelijk) inkomen mee verdienen en krijgen consumenten (ook die met lage inkomens) eenvoudig toegang tot verse groenten en fruit. Bovendien, hoe meer voedsel er lokaal wordt verbouwd en geconsumeerd, hoe minder transportkilometers er gemaakt hoeven te worden.